window.ga=window.ga||function(){(ga.q=ga.q||[]).push(arguments)};ga.l=+new Date; ga('create', 'UA-79849198-1', 'auto'); ga('set', 'forceSSL', true); ga('set', 'anonymizeIp', true); ga('require', 'displayfeatures'); ga('require', 'cleanUrlTracker'); ga('require', 'outboundLinkTracker'); ga('require', 'ec'); ga('send', 'pageview'); ga('set', 'nonInteraction', true); setTimeout("ga('send', 'event', 'read', '20 seconds')", 20000); Abdest Risalesi Cübbeli Ahmet Hoca | Bedibuy
Abdest Risalesi Cübbeli Ahmet Hoca
IHV-25527
9,90 €

Bu ürünün teslimat süresi yaklaşık 7-21 iş günü**

Adet:
9,90 €

Bu ürünün teslimat süresi yaklaşık 7-21 iş günü**

Ürün Bilgileri
Ürün Adı: "Abdest Risalesi Cübbeli Ahmet Hoca"

Abdest Risalesi Cübbeli Ahmet Hoca

Kitap Özellikleri

Cilt Durumu : Ciltsiz
Basım Tarihi : Haziran 2013
Boyutlar : 13,50 x 19,50 cm
Basım Dili : Türkçe - Arapça
Kağıt Tipi : 2.Hamur
Sayfa Sayısı : 288


Önsöz

Bilindiği üzere, insanın ilmihâlini öğrenmesi farzdır. Nitekim Enes ibni Mâlik (Radıyallahu Anh)dan rivayet edilen:"İlim aramak her müslüman üzerine farzdır."
(İbni Mâce, Mukaddime: 17 No:224, 1/81, Taberânî, el-Mu'cemii’lKebîr, No: 10439, 10/195, Beyhakî, Şu'abıı'l-İman, No: 1666, 1667, 2/254)hadîs-i şerifi de bu manadadır.
Abdest Risalesi Kitabından Bazı Alıntılar Şöyledir.Lalegül Neşriyat Arifan Yayınlarından Sizlere Ulaştırılmaktadır.
Gerçi hadîs-i şerifte: ‘Tahsili farz olduğu bildirilen ilim"den hangi bilgilerin kastedildiği yolunda müteaddit yorumlar yapılmıştır. Çünkü bu kelime ile bütün ilimlerin kastedilmediği ma’lumdur.
Zira kişinin her ilim dalma çalışması mümkün de-ğildir. Farz olan bir şeyi yapmamak ise, azabı mucip bir haramdır.
Dolayısıyla bu takdirde bütün mü’minler farz olan bir ibadeti terk etmekle haram işlemiş sayılırlar ve bundan, hepsinin azaba müstahak olması gibi bir batıl netice çıkar.
Allâh-u Te'âlâ kullarına tâkatlan dışında bir teklif (güçlerinin yetmeyeceği bir yükümlülük) vermediğine göre, bu manada ilim arama sorumluluğunu kullarına yüklemediği anlaşılıyor. Bu sebeple İslam âlim-leri, buradaki ilimle ne kastedildiği hususunda çeşitli yorumlarda bulunmuşlardır.
Sindî (Rahimehullah) bu yorumlan şöyle naklediyor: Abdullâh ibni Mübarek Radıyallahu Anh. dan bu hadisin açıklamasını istediklerinde:
"Hadîsin manası halkın sandığı gibi değildir. Maksat şudur: Kişinin dînî bir mesele hakkında müşkilatı olduğu zaman bunu halletmek için soruşturması ve öğrenmesi farzdır" demiştir.
Beyzavî (Rahimehullah) da: "Buradaki ilimden murad, kâinatın yaratıcısını tanımak, onun birliğini ve Rasûlüllâh s.a.v peygamberliğini bilmek ve namazın nasıl ve ne gibi hükümler çerçevesinde kılınacağına dair bilgilerdir" demiştir.
Sevrî (Rahimehullah) ise: "Bu ilimden maksat; bilmemesi halinde kulun mazur sayılmadığı bilgilerdir" demiştir.
Beyhakî (Rahimehullah) da: "Ergenlik çağına varıp akıllı olan kişinin normal olarak bilmesi beklenen ve bilmemesi düşünülemeyen genel dînî bilgiler burada kastedilmiş olabilir.
Yahut faydalı olan ve ihtiyaç duyulan ilimlerin hepsi kastedilebilir.
Her ilim dalında ihtiyacı karşılayabilecek bir cemaat temîni ve farz-ı kifâyenin îfasının sağlanması sorumluluğu bu hadiste bütün Müslümanlara veriliyor.
Herkes bu mes’ûliyet altındadır. Ancak işaret edilen toplum yetiştirilip hizmetlerin îfası sağlanınca diğer-lerinden farziyet ve sorumluluk kalkmış olur" demiştir.
Bazı âlimler: "Helal nzık talebi herkese farz oldu-ğu için helal ve haramı öğrenmek burada farz kılınmış," diye yorumlarken, bir kısmı da burada "Akaid" (inanç) ilminin murat olduğunu söylemiştir.
Ali el-Kârî (Rahimehullah) in beyanına göre, şârihler, bu ilimden maksadın, "Herkesin mutlaka öğren-mesi gereken itikat ilmiyle, abdest ve namazla iligili ilmihâl bilgisi" olduğunu söylemişlerdir.
Çünkü bunları öğrenmek, farz-ı ayın (büluğa ermiş her erkek ve kadına istisnasız farz) dır. İçtihat ve fetva mertebesine ulaşmak ise farz-ı kifâyedir, dolayı-sıyla bazılarının o mertebeye ulaşmasıyla farziyet diğerlerinden düşer.
İmâm-ı Sühreverdî (Kuddise Sırmhu) nun beyanına göre, bu ilimden maksat, "İhlâs ilmi" dir ki bu, ne-fisten gelecek âfetleri ve amelleri bozacak şeyleri bilmekten ibarettir, zira ihlâs (amelleri sırf Allâh için yapmak), emrolunan bir şey olduğuna göre onun yolunu öğrenmek te ayrıca farzdır.
Bu izahlar arasında en benimsenecek görüş, farz olan bu ilimden, İslâm’ın beş şartını öğrenme mana-sının kastedilmiş olmasıdır.
Tabii ki namaz ve oruç, zengin-fakir demeden herkesi ilgilendirdiği için onlar hakkındaki hükümleri bilmek her Müslümana farzdır.
Hac ve zekatın farziyetinde ise, zengin olmak, sağlıklı olmak ve yol güvencesi bulunmak gibi birtakım şartlar mevcut olduğundan, bu şartlan hâiz olan kimse-lerin bunlarla ilgili hükümleri de öğrenmeleri farzdır.
Ayrıca ticaret yapmak isteyenin de o işe başlamadan evvel alış-verişle ilgili meseleleri öğrenmesi, yine böylece evlenecek kimsenin, nikâhla ilgili meseleleri bilmesi farz olur.
Tabii ki farzlar da yerine göre değişir, zira amelden evvel ilim farz olduğu gibi, ilim ve amelin içinde de ihlâslı olmak farzdır, amelden sonra da korku ve ümit arasında olmak farzdır. (Ali el-Kârî, Mirkatü’l-mefâtîh, 1/477)
Bu izahlardan anlaşıldığı üzere, itikattan sonra tahsili farz olan en mühim ilim, İslâm’ın beş şartı olup, onların en önemlisi namaz olduğuna göre, namazın anahtarı da temizlik olduğundan biz bu risaleyi bu konuya ayırmayı münasip gördük.
Risalemiz başlıca beş bölümden ibarettir ki, bunlar da "Tahâret, Abdest, Gusül, Teyemmüm ve Kadın halleri" dir.
Allâh-u Te‘âlâ’dan niyazımız, okuyan herkesi amele muvaffak kılmasıdır. Amin!..
Ey iman etmiş olan kimseler! Namaza kalk(mayı arzula)dığınız zaman (eğer abdestsizseniz), yüzlerinizi ve dirseklere kadar (kap-layın şekilde) ellerinizi yıkayın! Başlarınızı mesh edin, ayaklarınızı da iki topuğa kadar (kapsayıcı şekilde yıkayın)!
Eğer (namaz kılmanız gerektiğinde) cünüp kimselerseniz, (boy abdesti alarak) iyice temizlenin!
Eğer siz (suyu kullanmanıza mâni olacak bir şekilde) hasta kim-seler yahut bir yolculuk üzere(bulunanlar) olduysanız veya siz-den biri(def-i hâcet yapıp da) abdest bozma yerinden geldiyse, ya da kadınlarla(cima etmek suretiyle) birbirinizedokunduysanız ve(abdest veya gusül almak için) bir su bulamadıysanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin de yüzlerinizi ve ellerinizi onun bir kısmıyla(kaplar şekilde sıvazlayarak) meshedin.
Allâh (sizi abdest, gusül ve teyemmüm gibi vazifelerle mükellef tutarak) sizin üzerinize en ufak bir güçlük yüklemek istemiyor. Velâkin O sizi iyice temizlemek ve üzerinize nimetini tamamlamak istiyor, tâ ki siz(nimetlerine karşı) şükredesiniz!
(Mâide Sûresi:6)

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

Taharet (Temizlik) 15
Mutlak suyun hükmü 16
Mukayyet suyun hükmü 19
Pisliğin kısımları ve hükümleri 20
Helâ (tuvalet) âdâbı 23
istibrâ 26
istincâ 28

İKİNCİ BÖLÜM

Abdest 33
Abdestin fazileti hakkındaki hadîs-i şerifler 35
Abdestin müstakil bir ibadet oluşu 54
Abdestsizliğin necaset sayılmasının manası 57
Abdestin çeşitleri 60
Abdestin farzları 62,69
Çıplak ayağa meshetmek 81
Abdestin sünnetleri 90
Abdestin edepleri 118
Abdest duaları 119
Abdestten sonra okunacak dualar 123
Abdestin mekruhları 126
Abdesti bozan şeyler 128
Abdesti bozmayan şeyler 136
Abdestin alınışı 140
Özürlünün abdesti 141
Özürlünün hükmü 142
Özürlü ile ilgili meseleler 143
Meshetmek 146
Mestler üzerine meshin şartları 150
Çoraplar üzerine meshetmek 152
Mestler üzerine meshetmenin süresi 154
Meshi bozan şeyler 155
Sargı üzerine mesh 156

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gusül 163
Cünüplükten yıkanmanın önemi 165
Guslii gerektiren şeyler 168
Guslü gerektirmeyen haller 174
Guslün farzları 175
Guslün sünnetleri 181
Guslün edepleri 186
Guslün mekrûhları 193
Sünnet olan boy abdestleri 198
Cünüp ve onun durumundaki hayızlı ve lohusa kadınlara haram olan şeyler 202
Muhtelif meseleler 206
Guslün hikmetleri 210
Cenazenin yıkanması 214
Cenaze yıkamanın hükmü 216

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Teyemmüm 223
Teyemmümün meşrûiyetine sebep olan hâdise 224
Teyemmümün bu ümmete mahsus oluşu: 228
Teyemmüm yapmayı meşru kılan sebepler 230
Mâ-i müsta'melin hükmü: 232
Teyemmümün neyle yapılacağı: 239
Teyemmümün farzları 240
Teyemmümün sünnetleri 242
Muhtelif meseleler: 243
Teyemmümün hangi hadesleri kaldıracağı: 245
Teyemmümü bozan şeyler 249

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kadın halleri 255
Hayız müddeti 256
Nifas (Lohusalık) 259
Hayızlı ve nifaslı kadınlara haram olan şeyler 261
İstihâza 270

Yorumlar 0
Değerlendirmeleri oku, yaz ve yorum yap...
Değerlendirme yaz
Değerlendirmeler kontrol sonrası onaylanacaktır.
Lütfen sayı dizinini aşağıdaki metin alanına girin.

* ile işaretli alanların doldurulması zorunludur.

Teslimat ve Ödeme

Kolay ödeme, hızlı dağıtım, güvenli alışveriş!

Bedibuy.com olarak size cazip koşullarla yüksek standartlarda hizmet vermeye çalışıyoruz. 

 

Ödeme Şartları

Siz müşterilerimiz aşağıdaki ödeme seçeneklerine sahipsiniz:

 

 

  • Havale yoluyla ön ödeme
  • Doğrudan ödeme (otomatik ödeme transferi) yoluyla ödeme 
  • Kredi kartı yoluyla ödeme
  • PayPal yoluyla ödeme
  • PayPal Plus yoluyla ödeme
  • Sofortüberweisung [anında transfer] yoluyla ödeme 

 

Ek olarak Almanya içinden yapacağınız alışverişlerde aşağıdaki ödeme seçeneklerine sahipsiniz:

  • Fatura yoluyla ödeme
  • Taksitli ödeme (Klarna)


Banka hesabımız:

Volksbank Backnang
Kontonummer: 92534007
IBAN: DE64 6029 1120 0092 5340 07
BIC: GENODES1VBK

 Ödeme Şartları ile ilgili ayrıntılı bilgi al

 


 
 


Teslimat Yapılan Ülkeler

Aşağıdaki ülkelere siparişlerinizi gönderebiliyoruz.

Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İsveç, Lüksemburg, Finlandiya, İzlanda, Avusturya, İspanya, Danimarka, İtalya, Polonya

Aşağıdaki adalar hariç Alman adalarına da teslimat yapılır:

Fährinsel Hiddensee, Helgoland, Chimsee Nordfriesische Inseln (Pellworm, Hooge, Langeneß Gröde, Föhr, Amrum, Sylt Ostfriesische Inseln (Langeoog, Spiekeroog, Wangerooge, Norderney, Juist, Baltrum)
 Kargo Ücreti

Aşağıdaki ücretler Almanya için 100 € altında, diğer gönderim yapılan ülkeler için 250 € altında olan alışverişler için geçerlidir.

Alman Adalarına teslimat için, dağıtım masrafları üzerinden 25.90 € tutarında bir ada ek vergisi ücretlendirilir.


 Ülkelere göre teslimat ücretleri:


Almanya4,90 €
hollandaHollanda9,99 €
BeliçikaBelçika9,99 €
DanimarkaDanimarka9,99 €
LüksenburgLüxemburg9,99 €
FransaFransa9,99 €
FinlandiyaFinlandiya16,90 €
İsveç16,90 €
Avusturya Avusturya16,90 €
İzlanda19,90 €
İtalya19,90 €
İspanyaİspanya19,90 €
PolonyaPolonya19,90 €Teslimat Süreleri

Ürün açıklamasında başka bir süre belirtilmediği sürece;

Almanya'ya 1-3 gün içinde;

Diğer ülkelere teslimat durumunda, sipariş onayından sonra 3-7 gün içinde teslim edilir .

Sipariş onayından sonra sizi e-posta yolu ile bilgilendireceğiz. Böylelikle kargonuzu online olarak takip edebileceksiniz.

Not: Türkiye'den tedarik edilen ürünlerin teslimat süreleri 7-21 iş günüdür.

Teslimat  Süresi hakkında ayrıntılı bilgi al 
İptal / İade Hakkı

Aldığınız ürünleri kolay bir şekilde iade edebilirsiniz!

Siparişinizi on dört (14) gün içinde iptal / iade etme hakkına sahipsiniz.
 
 

Kolay ve güvenli alışveriş için bize ulaşabilirsiniz.

 

 
Fabrikstr.76 
71522 Backnang / Almanya 
+49 7191 - 2299756 
[email protected]

bedibuy.com

 

En son baktıklarınız